Forprojektet - Naturpleje med græssende husdyr
Skrevet af Nina d. 06. January 2010 21:07

Baggrunden


Ekstensive arealer, som heder og strandenge, har tidligere været brugt til høslet eller afgræsning med kvæg og får. På den måde har dyrene været med til at præge kulturlandskabet gennem tiden, til glæde for blandt andet fuglelivet.

Da afgræsningen af ekstensive områder kan være vanskelig at opretholde, bliver disse let til kedelige landskaber med ringe biologiske mangfoldighed. Det kan også ske, at invasive planter, som bjørneklo og hybenroser, overtager.

Det er vigtigt, at områderne bliver afgræsset – med kvæg, heste og / eller får.

Får til Kanten - forprojekt


Får til Kanten startede i november 2009 som et Natur- og miljø forprojekt. Det er støttet af EU og Fødevareministeriet. I forprojektet har vi undersøgt mulighederne for at anvende græssende husdyr i naturplejen langs vestkysten i Lemvig kommune. Forprojektet blev afsluttet i november 2012. Rapporten kan findes her (1,2MB).

Vi har inddraget forskellige interessenter:

for at få et realistisk billede af muligheder og begrænsninger: